problém UNESCO lesov: prehľad

https://kyberia.sk/id/8367893/

Evolúcia prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy

Júl 2007 – Karpatské bukové pralesy sú zapísané na zoznam UNESCO lokalít na 31. zasadaní výboru UNESCO (Christchurch, Nový Zéland)

September 2007 – jún 2010 – VLK upozorňuje štátne orgány, že neexistuje žiadna mapa lokality UNESCO, že na území sa ťaží a poľuje, že nik nevie, kde sa lokalita nachádza (oficiálne otvorenie 26. máj 2008 Morské oko, Vihorlat)

2008 – 2012 – VLK sa zúčastnil 20 správnych konaní, ktoré mali vyriešiť tento problém, navrhli sme Štátnej ochrane prírody bezplatnú pomoc pri označení hraníc, sprevádzali sme experta z Austrálie (Geoff Law), pretože Štátna ochrana prírody to odmietla (správa „Distant affinities“, popisuje problémy a navrhuje riešenia), podávame návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie, ktorá by zabezpečila ochranu časti UNESCO lokality, vstupujeme do tvorby Programov starostlivosti o les kde požadujeme označenie lokalít UNESCO a vyhlásenie lesov osobitného určenia na tomto území vrátane bezzásahového režimu, VLK sa zúčastňuje rokovania Spoločného manažmentového výboru pre lokality Svetového prírodného dedičstva Karpatských bukových pralesov Slovenska, na ktorom sme žiadali štátne orgány, aby zabezpečili ochranu UNESCO lokality

Október 2012 – VLK žiada UNESCO o zrušenie slovenskej časti lokality pre nemožnosť dodržania podmienok vyhlásenia tejto lokality za prírodné dedičstvo UNESCO
Máj 2013 – VLK žiada ministra životného prostredia, aby zabezpečil ochranu územia podľa nominačného projektu alebo aby toto územie bolo vyňaté zo zoznamu lokalít patriacich do prírodného dedičstva UNESCO

Júl 2013 – 37. zasadnutie Výboru Svetového dedičstva UNESCO. UNESCO vyzýva Slovenskú republiku, aby zastavilo ťažbu v územiach prírodného dedičstva UNESCO. (Kambodža, Phnom Penh)

Október 2014 – na základe žiadosti VLK-a prichádza prvá misia zahraničných expertov z IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody), misia potvrdzuje v správe tvrdenia VLK-a a navrhujú opatrenia na zabezpečenie ochrany územia

Jún 2014 – VLK žiada UNESCO o zaradenie lokality na zoznam ohrozených lokalít UNESCO, čo je prvý krok nutný k tomu aby lokalita mohla byť zrušená

Júl 2015 – 39. zasadnutia Výboru Svetového dedičstva UNESCO , ktorom sa priamo zúčastnil zástupca LZ VLK ako pozorovateľ (Nemecko, Bonn)

September 2015 – na základe žiadosti VLK-a prichádza druhá misia zahraničných expertov z IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody), misia opätovne potvrdzuje v správe tvrdenia VLK-a a navrhujú opatrenia na zabezpečenie ochrany územia

December 2015 – Slovensko vyhlasuje rezerváciu PR Borsukov vrch v NP Poloniny na rozlohe 147 hektárov. Je to reakcia na náš tlak na zrušenie certifikátu Prírodné dedičstvo UNESCO Karpatské bukové pralesy. Stále ale zostáva 3850 hektárov bez potrebnej ochrany.

Marec 2017 – VLK žiada všetkých členov Výboru UNESCO aby na 41. zasadnutí výboru predložili návrh na zaradenie UNESCO lokality na zoznam ohrozených lokalít, súčasne sme informáciu o tejto našej aktivite rozoslali aj 150-tim zainteresovaným inštitúciám a expertom v celej Európe

Máj 2017 – VLK sa aktívne zúčastnil konferencie na tému využívanie potenciálu UNESCO lokalít pre rozvoj cestovného ruchu (Slovensko, Bardejov)

Júl 2017 – VLK sa zúčastňuje 41. zasadnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO. V uznesení UNESCO dôrazne žiada Slovenskú republiku, aby v slovenskej časti UNESCO lokality zastavilo ťažbu dreva, poľovanie a vypracovalo plán starostlivosti o toto územie. Plán starostlivosti musí byť vypracovaný tak, aby v tomto území nebola možná žiadna ťažba dreva. Slovenská republika má do 1. februára 2018 poskytnúť Centru svetového dedičstva (WHC) aktualizovanú správu o stave ochrany tejto lokality a o implementovaní vyššie uvedeného tak, aby to Výbor svetového dedičstva mohol posúdiť na svojom 42. zasadaní v roku 2018. (Poľsko, Krakov)

Problém UNESCO lesov však ešte zďaleka nie je vyriešený. Apelujeme na zodpovedných, aby podnikli konkrétne kroky k ich ochrane.
http://www.wolf.sk/sk/lesy/unesco-lesy-archiv