krestanske manželstvo je zvazok jedného muža a jednej ženy

Na margo rečí kresťanov, že manželstvo je zvazok jedného muža a jednej ženy.

– „Lemech si vzal dve ženy. Jedna sa volala Ada a druhá Cilla.“ (Gen 4,19)

– „Abrámova žena Saraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu.“ (Gen 16,3)

– „Abrahám dal všetok svoj majetok Izákovi, ale synom svojich vedľajších žien, ktoré mal…“ (Gen 25,5-6)

– „Keď mal Ezáv štyridsať rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetitu Beeriho, a Basemat, dcéru Chetitu Elóna.“ (Gen 26,34)

– „Vtedy Jákob vstal, posadil svojich synov i ženy na ťavy…“ (Gen 31,17)

– „Ak by si vzal ešte ďalšiu [ženu], nesmie ju ukracovať na strave ani
na oblečení, ani na práve manželského spolužitia.“ (Ex 21,10)


„Ak niektorý muž má dve ženy, jednu miluje a druhú nie, a ak mu milovaná
i nemilovaná porodia synov a prvorodený bude synom nemilovanej…“ (Dt
21,15)

– „Gideón mal sedemdesiat synov, ktorí vyšli z jeho bedra, lebo mal veľa žien.“ (Sud 8,30)

– „Elkana mal dve ženy. Jedna sa volala Anna, druhá Peninna.“ (1 Sam 1,2)

– „Vtedy povedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Takto vraví Hospodin,
Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a vyslobodil ťa z
moci Saula. Dal som dom tvojho pána i jeho ženy do tvojho náručia.“ (2
Sam 12,7-8)

– „[Šalamún] Mal sedemsto urodzených žien a tristo vedľajších žien.“ (1 Kr 11,3)

– „Ašchúr, otec Tekóu, mal dve ženy: Chelu a Naaru.“ (1 Krn 4,5)

– „Zo všetkých svojich žien a vedľajších žien mal Rechabeám najradšej
Maachu, dcéru Absolóna. Mal osemnásť žien a šesťdesiat vedľajších žien, s
ktorými splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér.“ (2 Krn 11,21)

– „Abijova moc vzrastala. Vzal si štrnásť žien a splodil dvadsaťdva synov a šestnásť dcér.“ (2 Krn 13,21)

– „Jojada mu vybral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.“ (2 Krn 24,3)

Naozaj nechápem, ako sa niekto snaží nájsť jediný „biblický model
manželstva“, keď je úplne evidentné, že biblické texty obsahujú obrovské
množstvo modelov manželského a partnerského spolužitia, ktoré s našim
chápaním manželstva majú pramálo spoločného.

Nehovoriac teda o
tom, že drvivá väčšina biblických textov – a to aj v čase písania Novej
zmluvy (!) – vychádzala z predpokladu nadradenosti muža nad ženou, príp.
s chápaním manželstva skôr ako majetkovo-právneho usporiadania vzťahov a
manželky ako majetku manžela.